Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Polityka Prywatności firmy ManpowerGroup

Niniejsza wersja odnosi się do pracowników z Polski

Data wejścia w życie:  1 grudnia 2015 r.

Niniejsza Kadrowa Polityka Prywatności (zwana dalej “Polityką”) stanowi wyjaśnienie sposobu, w jaki jednostka zależna lub stowarzyszona firmy ManpowerGroup Inc., która zatrudnia Cię w kraju opisanym poniżej (zwana dalej “Firmą” lub “Nami”) przetwarza, przekazuje i chroni dane osobowe swoich pracowników. Termin “Pracownicy” odnosi się do wszystkich pracowników naszych siedzib, którzy są osobami zatrudnionymi przez naszą Firmę i którzy wykonują pracę bezpośrednio na rzecz Firmy, a pośrednio na rzecz klienta Firmy. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. w zależności od kraju w którym pracujesz, zastosowanie mogą mieć dodatkowe polityki w ramach lokalnych przepisów prawa, regulacji lub wytycznych oraz uzupełnienie niniejszej Polityki (patrz Załącznik A).

Rodzaje Danych Osobowych Pracowników objętych zakresem niniejszej Polityki

Podczas rekrutacji, na początku zatrudnienia oraz w czasie trwania zatrudnienia w charakterze pracownika Firmy, przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, dane kontaktowe, stanowisko, numer identyfikacyjny zatrudnienia, informacje na temat wynagrodzeń i świadczeń, historię zatrudnienia, informacje o wydajności, informacje dotyczące z korzystania z zasobów Firmy, jak również informacje administracyjne, takie jak krajowy numer identyfikacyjny, numer konta bankowego, informacje podatkowe (które mogą obejmować stan cywilny i liczbę osób na utrzymaniu) oraz informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży.

Gromadzimy również dane osobowe w sposób zautomatyzowany (na przykład: pliki dziennika, adres IP i historię nawigacji), po Twoim zalogowaniu się do sieci informacyjnej Firmy i skorzystaniu z jej zasobów IT. z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, informacje te mogą być wykorzystywane do monitorowania naszych zasobów IT oraz do zarządzania i zabezpieczania sieci informacyjnej Firmy. Ponadto, wykorzystujemy Twoje dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, stanowisko oraz login/hasło), aby umożliwić Ci dostęp do zasobów informatycznych Firmy oraz aplikacji, takich jak Intranet, systemy mailingowe i komputery stacjonarne/laptopy.

Niektóre kategorie danych osobowych pracowników są uznawane za wrażliwe i podlegają wyższym normom prawnym bezpieczeństwa i ochrony danych. Firma gromadzi Twoje poufne dane w tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy jest to konieczne do przetworzenia danych w celu wypełnienia zobowiązań kadrowych lub spełnienia zobowiązań prawnych. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cele, dla których Dane Osobowe Pracowników są wykorzystywane

Dane osobowe pracowników są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi, w tym do: rekrutacji; administracji programów odszkodowań i świadczeń; list płac; szkoleń; zarządzania wydajnością; inteligentnego planowania; przeprowadzania ankiet; działań dyscyplinarnych; relacji związków zawodowych; zgodności z wymogami prawnymi; ułatwiania transakcji handlowych; dostępu i zabezpieczania obiektów Firmy, sprzętu i informacyjnych sieci technologicznych; zabezpieczania informacji poufnych Firmy; oraz ochrony Firmy, jej pracowników oraz ogółu społeczeństwa przed szkodami, kradzieżą, odpowiedzialnością prawną, oszustwem, nadużyciem lub innym wykroczeniem. Jeśli Firma zamierza wykorzystywać dane osobowe pracowników do celów innych niż wymienione powyżej, wówczas powiadomi swoich pracowników o tym fakcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona Twoich danych osobowych

Firma chroni Twoje dane osobowe, stosując rozsądne i odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, w celu zachowania poufności Twoich danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub jakąkolwiek inną formą bezprawnego przetwarzania danych osobowych będących w jej posiadaniu. Firma korzysta z różnych środków bezpieczeństwa, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych pracowników, począwszy od środków o charakterze administracyjnym (takich jak: polityki wewnętrzne i wytyczne, protokoły autoryzacji i kontrole); poprzez środki o charakterze technicznym (takie jak: stosowanie haseł do ochrony dokumentów i stacji roboczych, szyfrowanie niektórych powiązań z dostawcami usług osób trzecich oraz tworzenie kopii zapasowych danych, dostarczanych do dostawców usług zewnętrznych); a skończywszy na środkach o charakterze fizycznym (takich jak: przechowywanie kopii papierowych w szafach, archiwach oraz ograniczanie dostępu do serwerów).

Zatrzymywanie danych

Firma przechowuje dane osobowe swoich pracowników wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zgromadzone, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, dla innych uzasadnionych celów biznesowych lub jak przewidziano przez obowiązujące przepisy prawa. Firma może skanować i przechowywać akta osobowe pracownika (w tym dane osobowe) w formie elektronicznej, zarówno w swojej siedzibie, jak i w innym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje prawa

Masz prawo do przeglądu i wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do poprawiania lub zmieniania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, oraz prawo do usuwania lub blokowania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. po przekazaniu Twojego wniosku o dostęp, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, Firma odpowie na Twoje zapytanie w oparciu o obowiązujące przepisami prawa. w każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw z ważnych i uzasadnionych przyczyn, odnoszących się do danej sytuacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z naszym działem zasobów ludzkich.

Udostępnianie danych osobowych pracowników

Firma udostępni dane osobowe pracowników na rzecz partnerów biznesowych ManpowerGroup, takich jak sprzedawcy, dostawcy i inni kontrahenci (w tym świadczeniodawcy, firmy specjalizujące się w usługach płacowych, firmy ubezpieczeniowe oraz konsultanci ds. technologii informacyjnej), którzy świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie, w jakim te usługi wymagają przetwarzania danych osobowych pracowników. Tacy sprzedawcy, dostawcy i inni kontrahenci mogą przebywać w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w innym miejscu. po dostarczeniu lub udostępnieniu danych osobowych pracowników firmy na rzecz dostawców usług osób trzecich, Firma będzie wymagać od takich osób: (a) wykorzystywania danych osobowych pracowników tylko do wyznaczonych celów i wyłącznie na podstawie instrukcji dostarczonych przez Firmę; (b) dysponowania odpowiednimi środkami bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego; (c) powstrzymania się od dalszego nieupoważnionego ujawniania danych osobowych pracowników.

Firma udostępni Twoje dane osobowe potencjalnym pracodawcom i klientom Firmy do celów związanych z procesem rekrutacji, włączając BMW Vertriebs GmbH Salzburg oraz BMW Vertriebs GmbH biura lokalne a także partnerów BMW- dealerów mających oddziały w Polsce oraz poza jej granicami.

Ponadto, Firma będzie udostępniać Twoje dane osobowe na rzecz swoich jednostek zależnych lub innych firm w ramach ManpowerGroup, w oparciu o działalność prowadzoną przez firmę ManpowerGroup. w związku z takim ujawnieniem, Firma podejmie wszelkie niezbędne środki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Firma może ujawniać dane osobowe pracowników na rzecz osób trzecich, innych niż wymienione w poprzednim akapicie, w następujących okolicznościach:

  • W kontekście sprzedaży lub przeniesienia całości lub części majątku lub aktywów Firmy (w tym, w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji);
  • W odpowiedzi na wnioski agencji rządowych, takich jak organy ścigania;
  • Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia lub zasady sprawiedliwego postępowania (takie jak postanowienia sądu lub wezwania sądowe);
  • Gdy Firma stwierdzi, że ujawnienie jest konieczne lub wskazane, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej; lub
  • W ramach śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub dopuszczenia się nielegalnej działalności.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Ze względu na fakt, iż Firma jest częścią międzynarodowej grupy firm działających na skalę globalną, może ona potrzebować przetwarzania danych osobowych pracowników w krajach innych niż kraj, w którym pracownicy są zatrudnieni. Przepisy prawa obowiązujące w tych innych krajach mogą nie zawsze oferować ten sam poziom ochrony danych, co przepisy prawa kraju, w którym pracownik jest zatrudniony. na przykład, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do jednostek zależnych Firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do jednostek znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania danych zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Polityce.

Firma wdrożyła systemy ochrony poufności danych osobowych i podejmie odpowiednie środki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych pracowników, przekazywanych do innych krajów.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli chcesz: (a) uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą Firmę; (b) korzystania z prawa dostępu, sprostowania, blokowania lub usuwania Twoich danych osobowych; lub (c) zadać pytania, skomentować lub wyrazić obawy dotyczące naszych polityk prywatności, prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem zasobów ludzkich. Dane kontaktowe naszego lokalnego działu zasobów ludzkich znajdują się w Załączniku A do niniejszej Polityki.